google-site-verification=IxfHNSwuGsDUR-hH4FPy5B6QshWvl-i-_FYFJYx42gw

Tiêu chuẩn PCCC

TCVN 4878:2009 ISO 3941:2007 PCCC - Phân loại cháy

Cập nhật ngày : 07/11/2023

TCVN 4878:2009 ban hành nhằm phân loại các đám cháy thành năm loại theo bản chất của chất cháy. Việc phân loại này nhằm hỗ trợ lựa chọn phương tiện chữa cháy trở nên dễ dàng hơn.

SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD [MỚI NHẤT 2023]

Cập nhật ngày : 31/10/2023

Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD là quy chuẩn chỉ bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 06:2022/BXD. Các nội dung không được nêu tại Sửa đổi 1 này thì tiếp tục áp dụng QCVN 06:2022/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động [Mới nhất 2023]

Cập nhật ngày : 24/08/2023

Là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về tải trọng, tác động và các tổ hợp của chúng dùng trong tính toán kết cấu của nhà và công trình theo các trạng thái giới hạn nhóm 1 (thứ nhất) và nhóm 2 (thứ hai) phù hợp với TCVN 9379

LUẬT PCCC SỐ 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001

Cập nhật ngày : 18/06/2015

« 1 2 3 4 »